Brak produktów w koszyku.

Szukaj w sklepie

Szukaj w katalogu

regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

DZIAŁAJĄCEGO POD ADRESEM http://bablin.pl

PROWADZONEGO PRZEZ ANDRZEJA KUJAWĘ, PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ SZKÓŁKA BĄBLIN

 

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego działającego pod adresem http://www.bablin.pl prowadzonego przez Andrzeja Kujawę, prowadzącego działalność szkółkarską, rolniczą pod nazwą Szkółka Bąblin, w tym składania i realizacji zamówień na produkty oferowane w Sklepie Internetowym, zapłaty ceny sprzedaży, dostawy zamówionych produktów, procedury odstąpienia od umowy oraz zasad rozpatrywania reklamacji.
 2. W niniejszym Regulaminie następujące wyrażenia mają znaczenia przypisane im poniżej:

 

SZKÓŁKA BĄBLIN – oznacza ANDRZEJA KUJAWĘ, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Szkółka Bąblin Andrzej Kujawa, NIP: 7871001199, ul. Graniczna 6, 64 – 600 Oborniki,

Dni Robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Sklep – detaliczny punkt sprzedaży prowadzony przez Andrzeja Kujawę pod adresem ul. Bąblin 16b, 64 – 607 Kiszewo,

Sklep Internetowy – prowadzony przez Andrzeja Kujawę sklep internetowy, dostępny pod adresem http://www.bablin.pl

Klient – Konsument bądź Przedsiębiorca, a także każdy inny podmiot korzystający ze Sklepu Internetowego.

Konsument – oznacza osobą fizyczną, dokonującą z Andrzejem Kujawą czynności prawnej w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z przepisem art. 221 Kodeksu Cywilnego).

Produkt – produkt bądź produkty znajdujące się w ofercie Sklepu Internetowego, zamówiony bądź zamówione przez Klienta przy wykorzystani funkcjonalności Sklepu Internetowego.

Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę, o której mowa w art. 331 § 1 Kodeksu Cywilnego, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (zgodnie z przepisem art. 431 Kodeksu Cywilnego.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

Kodeks Cywilny – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93).

Podmiot realizujący płatność – oznacza zewnętrzny w stosunku do SZKÓŁKA BĄBLIN podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.

 

Wyrażeniom zdefiniowanym w niniejszym Regulaminie, rozpoczynającym się z dużych liter należy przypisywać wskazane w definicji znaczenie, gdziekolwiek się pojawią w niniejszym Regulaminie.

 

 1. Dla przeglądania Sklep Internetowego i korzystania z części jego funkcjonalności nie jest wymagana rejestracja. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na Produkt znajdujący się w asortymencie Sklepu Internetowego wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu.
 2. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
 3. Klient winien wstrzymać się od jakichkolwiek działań, które mogłyby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym przede wszystkim od jakiegokolwiek ingerowania w funkcjonalności Sklepu Internetowego, jego kod źródłowy etc. Ponadto, Klient zobowiązany jest powstrzymać się od wykorzystywania Sklep Internetowego dla celów innych niż dla których jest udostępniany tj. dla celów ekspozycji Produktów i umożliwiania składania zamówień na nie za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej, SZKÓŁKA BĄBLIN nie ponosi odpowiedzialności za zaprzestanie bądź przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego.
 5. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu należy je wszystkie wyłączyć.

 

 • 2 Rejestracja w Sklepie Internetowym
 1. W celu składania zamówień w Sklepie Internetowym konieczna jest rejestracja Klienta w Sklepie Internetowym. W tym celu należy wypełnić odpowiednie rubryki formularza rejestracji zamieszczonego w Sklepie Internetowym, podając swoje imię i nazwisko/firmę, swój adres, adres e-mail oraz wykorzystywane dla potrzeb logowania hasło. Ponadto należy zaznaczyć funkcjonalność oznaczająca akceptację Regulamin Sklepu Internetowego oraz zaznaczyć funkcjonalność dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie obejmującym nawiązanie i prawidłową realizację usług świadczonych drogą elektroniczną, realizację zamówień Klienta i zakończenie współpracy.
 2. Rejestracja w Sklepie Internetowym i korzystanie z jego funkcjonalności jest nieodpłatne.
 3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu loginu i hasła podanych przy rejestracji konta.
 4. Zamieszczając swoje dane przy rejestracji, Klient oświadcza, iż są one prawdziwe i jest uprawniony do posługiwania się nimi, w tym do samodzielnego decydowania o udostępnieniu ich osobom trzecim.
 5. Klient, który zarejestrował konto, ma prawo korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 6. SZKÓŁKA BĄBLIN zastrzega sobie prawo zablokowania konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Sklepu Internetowego jest sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa bądź narusza postanowienia niniejszego Regulaminu. SZKÓŁKA BĄBLIN poinformuje Klienta o zamiarze zablokowania jego Konta przy wykorzystaniu podanych przez Klienta podczas rejestracji danych kontaktowych. Zablokowanie konta jest równoznaczne z zawieszeniem do czasu wyjaśnienia sprawy wszelkiej współpracy z Klientem przez SZKÓŁKA BĄBLIN.
 7. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego Klient może zgłaszać SZKÓŁKA BĄBLIN za pośrednictwem adresu email: szkolka@bablin.pl Zgłoszenia Klienta dotyczące nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego należy wysłać wiadomość elektroniczną na powyższy adres z prośbą o usunięcie konta.
 8. Klient ponosi wszelkie konsekwencje podania bądź udostępnienia swojego loginu i hasła do swojego konta w Internetowym Sklepie Szkółka Bąblin osobom trzecim. Klient winien podjąć wszelkie działania celem zabezpieczenia swojego hasła i loginu przed dostępem osób nieuprawnionych. Szkółka Bąblin nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w związku z udostepnieniem innym osobom danych do konta. Podobnie nie ponosi odpowiedzialności za błędnie złożone zamówienie.
 9. Za pośrednictwem Konta Klienta istnieje możliwość m.in. sprawdzania aktualnego statusu zamówienia, podglądu i zmiany swoich danych osobowych.

 

 • 3 Ceny i informacje o Produkcie zawarte w Sklepie Internetowym
 1. Informacje o Produktach SZKÓŁKA BĄBLIN dostępne w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Cena Produktów SZKÓŁKA BĄBLIN wskazana w Sklepie Internetowym jest ceną brutto (z VAT) i nie obejmuje kosztów dostawy Produktu do Klienta, które zależą od wybranej przez Klienta formy dostawy i podawane są przy wyborze sposobu dostawy podczas składania zamówienia. Całkowity koszt zamówienia (wraz z kosztami dostawy) wskazany jest Klientowi przed akceptacją zamówienia.
 3. Produkt objęty zamówieniem dostarczany jest przez SZKÓŁKA BĄBLIN Klientowi wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą VAT jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy zamówieniu i podał niezbędne dane do jej wystawienia

 

 • 4 Warunki realizacji zamówień
 1. Klient może składać zamówienia na Produkt dostępny w asortymencie Sklepu Internetowego w czasie dostępności Sklepu Internetowego, który w założeniu SZKÓŁKA BĄBLIN dostępny ma być dla Klientów 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
 2. W celu złożenia zamówienia należy:
 3. a) zalogować się do Sklepu Internetowego;
 4. b) wybrać zamawiany Produkt (produkty) klikając funkcjonalność „Koszyk” (lub równoznaczną);
 5. c) wybrać formę przesyłki oraz płatności;
 6. e) wpisać dane odbiorcy zamówienia w tym adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu. W szczególności podać swój numer telefonu kontaktowego.
 7. f) wpisać dane do faktury VAT;
 8. g) kliknąć funkcjonalność „Zamawiam i płacę” albo „Zamawiam i płacę przy odbiorze” (lub równoznaczne), w zależności od wyboru formy płatności;
 9. W przypadku wyboru funkcjonalności „Zamawiam i płacę” – opłacić zamówienie w jeden z udostępnionych przez SZKÓŁKA BĄBLIN sposobów płatności.
 10. Przedmiot zamówienia może być dostarczony Klientowi – w zależności od jego wyboru i dostępnych opcji:
 11. a) kurierem lub pocztą na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu;
 12. b) do wskazanego przez Klienta Sklepu (odbiór osobisty).
 13. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem SZKÓŁKA BĄBLIN oferty zawarcia umowy przedmiotem której będzie zakup zamówionego Produktu.
 14. Po złożeniu zamówienia na adres email Klienta podany podczas rejestracji SZKÓŁKA BĄBLIN prześle potwierdzenie otrzymania zamówienia. Jeżeli realizacja zamówienia będzie możliwa, SZKÓŁKA BĄBLIN prześle na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie rozpoczęcia realizacji zamówienia. Potwierdzenie rozpoczęcia realizacji zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem przez SZKÓŁKA BĄBLIN oświadczenia o przyjęciu oferty Klienta o której mowa powyżej.
 15. W przypadku czasowej niedostępności Produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, SZKÓŁKA BĄBLIN poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji w formie email bądź telefonicznie i zaproponuje Klientowi produkt zastępczy. Jeżeli produkt zastępczy nie będzie dostępny, bądź jeżeli Klient nie zaakceptuje produktu zastępczego, wówczas zamówienie zostanie przez SZKÓŁKA BĄBLIN anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany. W przypadku anulowania zamówienia SZKÓŁKA BĄBLIN zwróci Klientowi wpłacone przez Klienta środki na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

 

 • 5 Modyfikacje zamówienia
 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu bądź je anulować (w całości bądź w części) aż do momentu przesłania przez SZKÓŁKA BĄBLIN potwierdzenia rozpoczęcia realizacji zamówienia.
 2. Celem wprowadzenia zmian w zamówieniu bądź jego anulowania Klient winien skontaktować się z SZKÓŁKA BĄBLIN za pośrednictwem adresu email: szkolka@bablin.pl bądź telefonicznie.
 3. Zmiana zamówienia bądź jego anulowanie potwierdzone zostaną przez SZKÓŁKA BĄBLIN w formie wiadomości email.
 4. W przypadku anulowania zamówienia SZKÓŁKA BĄBLIN zwróci Klientowi wpłacone przez Klienta środki na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

 

 • 6 Akceptowalne formy płatności
 1. Dla zamówień w których doręczenie następuje na terenie Polski Klient zapłacić może:
 2. przy odbiorze zamówionego przedmiotu w Sklepie;
 3. przy odbiorze przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez Pocztę Polską lub firmę kurierską – gotówką bądź w innej formie akceptowalnej przez Pocztę Polską lub firmę kurierską;
 4. przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) – przelewem bankowym bądź kartą płatniczą.
 5. Dla zamówień w których doręczenie następuje poza terenem Polski płatność następuje z góry, a Klient zapłacić może przelewem bankowym lub kartą płatniczą.
 6. SZKÓŁKA BĄBLIN zastrzega, że forma dostępność opisanych wyżej form płatności może być uzależniona od rodzaju Produktu i/lub miejsca odbioru zamówienia.
 7. Rozpoczęcie realizacji zamówienia Klienta, rozumiane jako podjęcie przez SZKÓŁKA BĄBLIN pierwszych czynności związanych z zamówieniem (potwierdzenie przyjęcia zamówienia, potwierdzenie dostępności Produktu etc.) następuje w przypadku płatności z góry – z chwilą uzyskania potwierdzenia przez SZKÓŁKA BĄBLIN wpływu środków, zaś w przypadku płatności przy odbiorze – z chwilą złożenia przez Klienta zamówienia.

 

 • 7 Terminy realizacji zamówień i sposoby dostawy
 1. SZKÓŁKA BĄBLIN informuje w Sklepie Internetowym o przewidywanej liczbie dni roboczych, w ciągu których nastąpi przesłanie Produktu. Powyższa informacja ma charakter orientacyjny i dotyczy okresu od momentu przyjęcia zamówienia do chwili wysłania zamówionych przedmiotów do Klienta. W szczególności czas realizacji zamówienia może ulec przesunięciu w przypadku ograniczenia dostępności zamówionego Produktu bądź z innych przyczyn leżących po stronie SZKÓŁKA BĄBLIN, o których SZKÓŁKA BĄBLIN poinformuje w formie email Klienta.
 2. Na terenie Polski zamówienia dostarcza Poczta Polska lub firma kurierska, pod wskazany przez Klienta adres lub do wybranego przez Klienta Sklepu. W przypadku zamówień za granicę zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres wyłącznie za zgodą Sprzedawcy.
 3. SZKÓŁKA BĄBLIN nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy. Czas dostawy może również ulec wydłużeniu z innych przyczyn. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości wydłużenia czasu realizacji zamówienia z innych przyczyn.
 4. Do Ceny doliczane są koszty przesyłki według cennika każdorazowo widocznego dla Kupującego przed złożeniem zamówienia. Kupujący ma do dyspozycji następujące sposoby przesyłki:
 • Przesyłka kurierska
 • Odbiór osobisty w siedzibie firmy (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru Towaru).
 1. W wypadku zaproponowania przez Kupującego innego sposobu dostawy, zaakceptowanego przez Sprzedawcę, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Kupującego z chwilą powierzenia przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi wybranemu przez Kupującego, jeśli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Kupującego.

6.. Koszt wysyłki uzależniony jest od formy płatności, łącznej wagi zamówienia i gabarytów roślin.

 1. Dla przesyłek kurierskich realizowanych na obszarze Polski możliwe są następujące formy opakowań:
 • skrzyniopaleta – koszt ustalany indywidualnie (w przypadku dużych zamówień)
 • karton – brak dodatkowej opłaty
 1. Niektóre rośliny wskazane jest zamawiać poza okresem wegetacyjnym (jesienią lub wczesną wiosną),
 2. Na skutek przewozu w przypadku niektórych roślin posiadających większe liście preferowana jest sprzedaż powegetacyjna lub przed wegetacyjna z uwagi na możliwość pogorszenia jakości produktu ze względu na pakowanie. Produkt taki nie posiada żadnych innych cech uniemożliwiających „przyjęcie się” jednak z uwagi na przewóz stan wizualny rośliny może ulec zmianie w stosunku do tego z chwili wysyłki.
 3. W przypadku ostrych zim i bardzo niskich temperatur sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży towaru z uwagi na przymarznięcie doniczek do podłoża kwatery. W okresie zimowym zaleca się uprzedni kontakt ze sprzedawcą przed zakupem towaru, celem weryfikacji, czy dane zamówienie może być zrealizowane. W przypadku wyraźnej woli klienta co od zakupu towaru w tym okresie, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie towaru lub jego nieprzyjęcie się w okresie późniejszym.

 

 

 • 8 Rękojmia SZKÓŁKA BĄBLIN
  1. SZKÓŁKA BĄBLIN ponosi odpowiedzialność wobec Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady), przy czym za wadę fizyczną uważa się niezgodność dostarczonego Produktu z umową.
  2. Celem rozpatrzenia reklamacji przez SZKÓŁKA BĄBLIN Klient powinien dostarczyć reklamowany Produkt wraz z dowodem zakupu tego Produktu (oryginał paragonu lub faktura) do SZKÓŁKA BĄBLIN i pisemna reklamacją na wzorze przesłanym przez SZKÓŁKA BĄBLIN wraz z Produktem bądź na wzorze samodzielnie sporządzonym przez Klienta (przy czym wzór taki winien zawierać wszelkie informacje wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa i umożliwiające rozpatrzenie reklamacji przez SZKÓŁKA BĄBLIN).
  3. Klient winien odesłać reklamowany Produkt na swój koszt na adres: szkolka@bablin.pl bądź przekazać w Sklepie.
  4. SZKÓŁKA BĄBLIN ustosunkuje się do reklamacji Klienta w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
  5. W przypadku uwzględnienia reklamacji Klienta, SZKÓŁKA BĄBLIN niezwłocznie wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Powyższa procedura działania nie ogranicza możliwości złożenia przez Klienta oświadczenia z żądaniem obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany reklamowanego Produktu, usunięcia wady Produktu lub obniżenia jego ceny, SZKÓŁKA BĄBLIN zwróci Klientowi wpłacone przez Klienta środki zgodnie z §11 Regulaminu.
  6. W przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą, odpowiedzialność SZKÓŁKA BĄBLIN z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu ogranicza się do ceny, jaką Klient zapłacił SZKÓŁKA BĄBLIN za dany Produkt.

 

 

 • 9 Gwarancja
 1. SZKÓŁKA BĄBLIN nie udziela jakiejkolwiek gwarancji na sprzedawany przez siebie Produkt, co nie wyklucza udzielenia gwarancji przez producenta bądź dystrybutora danego Produktu. W takim wypadku Klient może realizować uprawnienia z gwarancji udzielonej przez dystrybutora/producenta danego Produktu.

 

 • 10 Prawo Odstąpienie od umowy
 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży Produktu w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty jego odbioru bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w §10.5 Regulaminu.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827) w której:
 3. przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

lub

 1. przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 2. Celem złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej (Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się pod linkiem ………………)
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient winien zwrócić SZKÓŁKA BĄBLIN Produkt w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter Produktu, a także jej cechy i funkcjonowanie. SZKÓŁKA BĄBLIN zwróci Klientowi uiszczoną przez Klienta należność zgodnie z postanowieniami §11 Regulaminu. Klient jest zobowiązany do należytego zapakowania produktów celem zminimalizowania ewentualnych uszkodzeń towaru lub pogorszenia jego jakości. W przypadku wadliwego opakowania towaru, Sprzedawca może odmówić zwrotu wpłaconych środków finansowych ze względu na uszkodzenie towaru lub jego niezdatność. Zasadą jest, że Klient powinien odesłać towar w takiej samej formie jak go otrzymał. W razie wątpliwości Klient powinien skontaktować się ze sprzedawcą celem weryfikacji czy sposób opakowania towaru jest zgodny z zasadami. Zwrot towaru może nastąpić wyłącznie w takiej samej formie jak proponuje sprzedawca w swojej ofercie tj. kurier lub osobiście. Wykluczone jest dokonywanie zwrotów za pośrednictwem poczty lub innego tożsamego operatora w formie listownej lub paczki.
 4. Klient ponosi bezpośredni koszt oraz ryzyko zwrotu Produktu w wyniku odstąpienia. Ponadto Klient odpowiedzialny jest za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech bądź funkcjonalności. Szkółka Bąblin oceni w jakim zakresie wartość towaru uległa obniżeniu i przekaże w tym zakresie Kupującemu odpowiednią informację. Szkółka Bąblin ma prawo obniżyć cenę zwróconego towaru w przypadku stwierdzenia jego uszkodzeń.
 5. Konsument, ma obowiązek zwrócić Produkt SZKÓŁKA BĄBLIN nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Produkt może zostać zwrócony w Sklepie bądź przesyłając je na adres: szkolka@bablin.pl
 6. SZKÓŁKA BĄBLIN nie będzie odbierał przesyłek „za pobraniem”.
 7. Postanowienia niniejszego §10 Regulaminu dotyczą tylko i wyłącznie Klientów będących Konsumentami.

 

 • 11 Zwrot należności Klientom
 1. W przypadku:
  1. anulowania przez Klienta zamówienia lub części zamówienia (gdzie zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
  2. zwrotu przez Klienta Produktu (odstąpienia od umowy w przypadku Klienta będącego Konsumentem);
  3. uznania przez SZKÓŁKA BĄBLIN reklamacji Klienta i braku możliwości wymiany Produktu, usunięcia wady Produktu lub obniżenia ceny,

SZKÓŁKA BĄBLIN dokona zwrotu dokonanej przez Klienta tytułem zapłaty ceny za Produkt wpłaty niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od zajścia któregoś z wyżej wymienionych zdarzeń.

 1. SZKÓŁKA BĄBLIN dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta wskazany przez Klienta.
 2. SZKÓŁKA BĄBLIN nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli Klient nie prześle SZKÓŁKA BĄBLIN swojego numeru konta bankowego do zwrotu pomimo stosownego wezwania ze strony SZKÓŁKA BĄBLIN przesłanego Klientowi w formie email, bądź gdy prześle dane błędne niewystarczające do zwrotu. W takim wypadku środki przeznaczone do wypłaty dla Klienta, do czasu podania prawidłowego konta bankowego znajdować będą się na nieoprocentowanym koncie bankowym SZKÓŁKA BĄBLIN. Wszelkie konsekwencje podania nieprawidłowych danych do przelewu, w tym związanych z przelewem ceny za Produkt na konto bankowe osoby nieupoważnionej (podane przez Klienta) ponosi Klient.

 

 • 12 Dane osobowe
 1. Dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez SZKÓŁKA BĄBLIN danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym oraz podczas korzystania ze Sklepu Internetowego.
 2. Dane osobowe Klienta gromadzone są i przetwarzane przez SZKÓŁKA BĄBLIN (administrator danych). SZKÓŁKA BĄBLIN przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży Produktu zamówionego przez Klienta w Sklepie Internetowym.
 3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).

 

 • 13 Postanowienia końcowe
 1. Informacje o Produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. SZKÓŁKA BĄBLIN zastrzega możliwość czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego bez wskazywania przyczyny.
 3. Ceny podane w Sklepie Internetowym nie są cenami obowiązującymi w Sklepach i mogą się od nich różnić.
 4. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies m.in. poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki. Takie ograniczenie bądź wyłączenie może ograniczyć bądź utrudnić korzystanie z dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 5. W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem, nie ma on prawa odstąpienia od umowy ani żądania wymiany Towaru na nowy w trybie określonym w §13 i 14, chyba że Sprzedawca wyrazi na to zgodę.
 6. Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim Kupującym na stronie w taki sposób, aby

– Kupujący przed zawarciem umowy, mógł ten Regulamin przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności, zgodnie z art. 384 §4 Kodeksu cywilnego. Ponadto Regulamin załączony jest do każdej przesyłki wraz z Towarem (lub doręczany w odrębnej przesyłce), co stanowi potwierdzenie konsumentowi informacji, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o ochronie praw konsumentów, zgodnie z art. 9 ust. 3 tej ustawy.

– Kupujący oraz Sprzedawca mogli przechowywać treść Regulaminu w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim treść ta służy;

 1. W razie wątpliwości co do treści Regulaminu/umowy kupna-sprzedaży Kupujący może zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o wyjaśnienie znaczenia poszczególnych jego postanowień Regulaminu/umowy. Sprzedawca wyjaśni mu znaczenie tych postanowień.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
 3. Reklamacje dotyczące innych kwestii niż wadliwość Towaru należy kierować na adres e-mail: szkolka@bablin.pl Sprzedawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając Kupującemu odpowiedź e-mailem. Brak rozpatrzenia reklamacji w tym czasie nie oznacza uznania reklamacji przez Sprzedawcę.
 4. Prawem właściwym dla umowy kupna – sprzedaży jest prawo polskie.
 5. Do wszelkich sporów wynikłych z niniejszego Regulaminu, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających z umów kupna – sprzedaży, wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Sprzedawcy, chyba że Kupujący jest konsumentem, wówczas właściwy jest sąd właściwy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego (właściwości ogólnej lub właściwości przemiennej).

 SZKÓŁKA BĄBLIN

Adres szkółki:

Bąblin 16b
64-607 Kiszewo

Adres korespondencyjny:

ul. Graniczna 6
64-600 Oborniki

61 296-30-28
szkolka@bablin.pl
[contact-form-7 404 "Not Found"]